บันทึกท้ายเล่ม


1-10

1. Ryder Caroll, The Bullet Journal Method: วิถีบันทึกแบบบูโจ, แปลโดย นรา สุภัคโรจน์, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์บุ๊คเสคป, 2563)